Termes i Condicions

Home

Termes i Condicions

En omplir aquest formulari el titular de les dades dóna el seu consentiment a La Cabina Natural per al tractament de les seves dades personals.

La Cabina Natural no utilitzarà la informació relativa a les seves dades personals per a cap finalitat que no sigui la de presentar servei com a client i informar dels nostres nous productes i ofertes. Cal que s’emplenin els camps obligatoris marcats amb asterisc, si no es completen no es podrà continuar endavant el procés de registre.

Es guardaran aquestes dades personals en un fitxer automatitzat i es pendran les mesures necessàries per assegurar la seva correcta utilització. Tot i així, en qualsevol moment i d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades, podrà exercir els seus drets de cancel·lació, rectificació o accés sobre les dades sol·licitant-ho a info@lacabinanatural.com.

CONDICIONS D’ÚS

1. Accés a la web:
La majoria de les àrees d’aquesta pàgina web estan obertes a tothom i es podran visitar i accedir sense necessitat de realitzar una compra i / o registrar les seves dades.

2. Acceptació de les condicions:
Mitjançant l’accés a qualsevol part d’aquesta pàgina web, vostè està acceptant les Condicions de la pàgina web. Si. No accepta els termes i condicions d’aquesta Pàgina, podrà seguir navegant per la web, si bé no podrà realitzar compres sense el seu registre previ.

3. Revisió dels termes:
LA CABINA NATURAL podrà revisar les Condicions d’aquesta pàgina web en qualsevol moment, de manera que li preguem que revisi el contingut d’aquestes condicions amb periodicitat, ja que estarà subjecte als termes i condicions vigents en el moment en què realitzi una compra a la nostra web.

4. responsabilitat:
Serà de la seva exclusiva responsabilitat, dur a terme tot el que sigui necessari per accedir a la pàgina web, i assegurar-se que totes les persones que accedeixin a la pàgina web a través del seu perfil i / o de la seva connexió a Internet coneguin les Condicions d’ aquesta pàgina web, i les compleixin.

LA SEVA SITUACIÓ PERSONAL

Capacitat i majoria d’edat: En realitzar una compra a través de la pàgina web, vostè garanteix que:

 • té la capacitat legal necessària per a celebrar contractes vinculants, per si mateix o en nom i representació d’altres (menors, incapacitats, etc.);
 • que no és menor de 18 anys, o es troba legalment emancipat (article 314 del Codi Civil).

El Client accepta concientment i sense excepcions que l’accés i la utilització del present lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

COM REALITZAR UNA COMPRA I COM ES PROCESSA

LA CABINA NATURAL li informa que els contractes de compra celebrats per via electrònica amb els establiments prestadors del servei produiran tots els efectes previstos per l’ordenament jurídic quan concorrin el consentiment i els altres requisits necessaris per a la seva validesa.

 

S’entén per “Contracte celebrat per via electrònica” aquell contracte en el qual l’oferta i l’acceptació es transmeten per mitjà d’equips electrònics amb tractament i emmagatzematge de dades, connectat a una xarxa de telecomunicacions.

 

La legislació aplicable, a més de totes les normes que afecten els establiments en la seva activitat, és la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD); la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Llei de Serveis de la Societat de de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE); la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació i el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, on es regulen de forma específica els contractes celebrats a distància, així com la normativa de desenvolupament de cadascuna d’elles.

 

Perquè es faci vàlida la celebració de contractes per via electrònica no serà necessari el previ acord de les parts sobre la utilització de mitjans electrònics. Les obligacions contractuals o qualsevol informació relacionada amb el mateix consten degudament per escrit en suport electrònic en la present pàgina web i en la documentació contractual detallada més endavant.

 

La prova de la celebració del contracte per via electrònica i la de les obligacions que tenen el seu origen en ell se subjectarà a les regles generals de l’ordenament jurídic i, si s’escau, al que estableix la legislació sobre signatura electrònica. En tot cas, el suport electrònic en què consti un contracte celebrat per via electrònica serà admissible en judici com a prova documental, per exemple, el mail rebut de la confirmació de la comanda.

 

Per a la determinació de la llei aplicable als contractes electrònics s’estarà al que disposen les normes de Dret internacional privat de l’ordenament jurídic espanyol. A aquests efectes, s’assenyala que els Establiments prestadors de serveis estan legalment establerts a Espanya i degudament inscrits en el Registre Mercantil espanyol en què és necessària la inscripció per a l’adquisició de personalitat jurídica. Els prestadors de serveis de la societat de la informació establerts a Espanya estaran subjectes a les altres disposicions de l’ordenament jurídic espanyol que els siguin aplicables, en funció de l’activitat que desenvolupen, amb independència de la utilització de mitjans electrònics per a la seva realització.

INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL

Abans de contractar, l’Entitat posa a disposició del Client de forma clara, comprensible i adaptada a les circumstàncies la informació rellevant, veraç i suficient sobre les característiques essencials del contracte, en particular sobre les seves condicions jurídiques i econòmiques, i dels béns o serveis objecte del mateix en la pàgina web www.lacabinanatural.com.

 

A aquests efectes seran rellevants les obligacions d’informació sobre els béns o serveis establertes en les normes que resultin d’aplicació i, a més:

 • L’Entitat responsable de l’oferta contractual i el prestador del servei és LA CABINA NATURAL, amb les dades identificatives que s’expressen en la pàgina d’Avís Legal i les dades del qual s’especifiquen al’ client en el document contractual validat pel client abans de finalitzar el procés de compra.
 • Tota la informació relativa al preu dels productes i serveis, impostos inclosos i sense despeses addicionals, apareix detallada en cadascuna de les ofertes contractuals.
 • Data de lliurament, execució del contracte i durada:  Veure en Política de Privacitat. Per procedir a la contractació, haurà de seguir-una sèrie de passos establerts, facilitant-al Client la possibilitat de rectificar els mateixos, abans de poder passar al següent pas dins de la seva opció de compra.
 • El dret de desistiment que pugui correspondre al Client, es pot exercitar dins dels terminis legalment establerts a l’efecte, és a dir, 14 dies naturals, manifestant la seva voluntat de manera inequívoca a l’Establiment prestador del servei. Només s’admetran desistiments d’ofertes en la seva integritat en el termini assenyalat. No s’imposarà al Client cap penalització per l’exercici del seu dret de desistiment o la renúncia a aquest.
 • La llengua en la qual es formalitza el contracte així com la informació prèvia és el català.
 • La present informació precontractual es facilita al Client de forma gratuïta.
 • No hi haurà cost de la utilització de la tècnica de comunicació a distància quan es calculi sobre una base diferent de la tarifa bàsica, per utilitzar-se el mail.
 • Les característiques essencials del bé o servei estaran definides al web www.lacabinanatural.com abans de realitzar la compra.
 • No hi ha despeses de lliurament, ja que el Client recollirà el bé o servei contractat en el centre.
 • El termini de vigència de l’oferta i del preu apareix publicat a la pàgina web www.lacabinanatural.com en el moment de fer la compra.
 • Es podrà subministrar un bé o servei de qualitat i preu equivalents, en substitució del sol·licitat pel consumidor i usuari.
 • El pagament dels béns o serveis adquirits es realitzarà a través de targeta o PayPal, així com l’enviament de la confirmació de la compra a través de correu electrònic

CONFIRMACIÓ ESCRITA DE LA INFORMACIÓ

L’Entitat posa a disposició del Client les Condicions Generals que regeixen el contracte, de manera que aquestes puguin ser emmagatzemades i reproduïdes pel mateix.

 

Tota aquesta informació constitueix les anomenades “Condicions generals de la contractació” que s’accepten abans de produir-se la compra.

 

En els contractes celebrats mitjançant dispositius automàtics hi ha consentiment des que es manifesta l’acceptació.

 

L’Entitat es compromet a confirmar la recepció de l’acceptació al Client mitjançant algun dels següents mitjans:

 • Enviament d’un justificant de recepció per correu electrònic amb caràcter immediat i en qualsevol cas sempre en un termini màxim de 24 hores següents a la recepció de l’acceptació.

 

S’entén que s’ha rebut l’acceptació i la seva confirmació quan les parts a què es dirigeixin puguin tenir constància.

 

En el cas que la recepció de l’acceptació es confirmi mitjançant justificant de recepció, es presumeix que el seu destinari pot tenir la constància de que ha estat emmagatzemat al servidor en què estigui donada d’alta el seu compte de correu electrònic, o en el dispositiu utilitzat per a la recepció de les comunicacions.

 

Queda prohibit subministrar al Client béns o serveis no sol·licitats per ell quan aquests subministraments incloguin una petició de pagament de qualsevol naturalesa. En cas que així es faci, i sense perjudici de la infracció que això suposi, el Client receptor de tals béns o serveis no estarà obligat a la seva devolució, ni podrà reclamar el preu. En cas que decideixi tornar-lo no haurà d’indemnitzar pels danys o demèrits soferts pel bé o servei.

 

No és aplicable el que disposa el paràgraf anterior quan quedi clarament de manifest al Client que l’enviament no sol·licitat es devia a un error, corresponent a l’entitat.

REGISTRE DEL FORMULARI

A l’efecte de tramitar la sol·licitud de compra interessat, el client accedirà a la pàgina web www.lacabinanatural.com, i dins de la mateixa a l’apartat “Botiga Online” ha de registrar-se prèviament omplint el formulari destinat per a la creació d’un compte de client a través de la qual es formalitzaran els compres, sent necessari procedir a l’acceptació de la política de privacitat, així com a l’acceptació de les condicions generals de contractació.

 

El client ha d’emplenar en el formulari les dades del titular, garantint la veracitat i exactitud de les dades subministrades i obligant-se a comunicar de manera immediata a LA CABINA NATURAL qualsevol alteració que aquests puguin patir durant la vigència del contracte. No obstant això, LA CABINA NATURAL disposa de les eines necessàries per detectar i avisar al client en el procés de compra dels possibles errors en la introducció de les dades, per procedir a la seva rectificació.

 

També el client podrà iniciar el procés de compra sense registre previ, si bé abans de realitzar el pagament, haurà de procedir a formalitzar el dit registre en els termes expressats en els apartats anteriors.

CREACIÓ DE LA SOL·LICITD I SELECCIÓ DEL ARTICLES INTERESATS

Un cop activada l’Compte de client, ja es poden crear els compres. Per a això, el client haurà d’acceptar les condicions generals de contractació.

 

En crear la seva comanda, el client, en tot cas, reconeix expressament:

 • Que haurà d’atendre a la descripció literal dels articles que apareixen en aquest lloc web. En cas de dubte, el client s’haurà de posar en contacte amb LA CABINA NATURAL a través del correu electrònic de contacte d’atenció al client info@lacabinanatural.com.
 • Haver llegit les característiques essencials dels productes que es troben disponibles al lloc web.
 • Que el preu indicat dels articles al web és orientatiu i pot variar a l’alça oa la baixa en funció de les promocions existents en cada moment i que siguin d’aplicació en el dia de la contractació, sent informat del preu final del producte inclòs l’IVA o impost que, si escau pogués ser aplicable, per a la seva acceptació o denegació abans de realitzar la compra efectiva.

 

El client s’obliga a verificar les dades proporcionades en el formulari, així com l’exactitud dels articles i serveis elegits, havent de retrocedir als passos previs efectuats per al cas que detecti algun tipus de disconformitat.

 

Els compres poden realitzar-se exclusivament a través del web oficial www.lacabinanatural.com, seleccionant els productes desitjats i l’establiment de compra (que serà coincident amb el lloc de prestació del servei adquirit).

 

Des del menú principal el client disposa del botó de “Botiga Online”, que es correspon amb la pàgina d’inici.
Un cop es mostren les promocions, l’usuari podrà fer clic en el botó de “Afegeix a la cistella” que li portés a la fitxa de la promoció.

 

A la pàgina de fitxa de la promoció, podrà comprar el producte / servei seleccionat. Posteriorment, el client podrà prémer sobre “afegir a la cistella”, mostrant-se a continuació una finestra que li permetrà triar entre confirmar la compra i realitzar el pagament, o continuar comprant.

 

Des de la part superior dreta del web, sempre estarà visible l’import i productes que ha afegit a la cistella, sent això un enllaç que porta al detall de la sol·licitud i inici de la compra.

CONFIRMACIÓ DE LA SOL·LICITUD I REMISSIÓ DEL PRESSUPOST

El primer pas del procés de compra es podrà veure un resum de la sol·licitud dels serveis o productes que ha afegit a la cistella i lapossibilitat d’introduir un codi de promoció. Aquest codi està assignat per promoció de forma individual, de manera que si en introduir un codi no té afegida a la cistella la promoció associada, aquell no s’aplicarà. Si és aplicable, apareixerà sota de la promoció el text indicant en què consisteix el descompte o servei extra del cupó. També és possible eliminar els serveis o productes i afegir-hi més unitats de cadascún

 

Finalment cal seleccionar la forma de pagament, podent ser aquesta de 3 tipus:

 1. Pagament amb targeta
 2. Pagament amb Paypal
 3. Pagament per Stripe

 

Identificació del client:

 1. Si el client existeix i aquesta identificat / registrat, aquest pas serà obviat i es passarà directament a pagar la sol·licitud segons el mètode escollit.
 2. Si no està identificat / registrat, es mostraran dos formularis, un registre per a clients nous i un altre de login per a clients existents. Omplint qualsevol dels dos de manera valida, es passa al següent pas de pagament.

En cas de pagament amb Paypal o targeta, el flux de l’aplicació es derivarà als diferents TPV del banc o paypal. Seguidament es mostrarà al client la informació de la sol·licitud i per sol·licitar una cita o presentar-se personalment.

 

Qualsevol d’aquests mètodes de pagament desencadenen una sèrie de correus a l’usuari i al centre informant-los de la sol·licitud realitzat on es poden veure les dades del Client i  lacomanda.

 

Dins el menú d’usuari (part superior esquerra) l’usuari podrà, un cop identificat / loguejat, veure les seves comandes actuals i passats, a més de poder veure les seves dades i modificar-los si així ho desitgés.

 

Un cop seleccionats o especificats els articles pel sistema triat pel client, prèvia comprovació que els articles inclosos es corresponen amb l’elecció inicial, el client haurà de validar la sol·licitud mitjançant la confirmació de les dades de facturació i d’entrega, si aquests fossin diferents, així com les dades de client.

 

Quan el client confirmi la seva comanda, LA CABINA NATURAL reenviarà la confirmació de compra a través de la remissió de nou correu electrònic al client.

CONTACTA
1
💬 escríbenos si necesitas ayuda
Hola! Sóc la Laia de La Cabina.
En què et puc ajudar?